Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 07 Φεβρουάριος 2020 17:17

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών συμβούλων και διοργάνωσης εκδηλώσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου INCUBA

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης ανάθεσης σε εξωτερικό συνεργάτη: α) παροχής υπηρεσιών συμβούλων σε θέματα διαχείρισης και οργάνωσης του έργου και β) παροχής υπηρεσιών διοργάνωσης εκδηλώσεων για τις ανάγκες του ευρωπαϊκού έργου «CROSS BORDER AGRIFOOD INCUBATORS (INCUBA) – Διασυνοριακές αγροδιατροφικές θερμοκοιτίδες», συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων (12.500,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για το σύνολο των υπηρεσιών