Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 06 Μάρτιος 2020 10:44

Διακήρυξη για την προμήθεια καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών Π.Ε. Ηλείας για το έτος 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 103.477,50 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ, ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΤΟ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (%) ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΔΙΑΜΟΡΩΜΕΝΗΣ, ΓΙΑ ΕΚΑΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ, ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των ηλεκτρονικών προσφορών είναι 06/04/2020 και ώρα 15:00

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό 86257.

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 06 Μάρτιος 2020 15:38