Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 03 Μάρτιος 2020 14:40

Δημοπρασία κυλικείου στο Διοικητήριο Μεσολογγίου Π.Ε. Αιτωλ/νίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διακηρύσσει δημόσια πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση και εκμετάλλευση του κυλικείου της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, στο κτήριο Διοικητηρίου της Π.Ε.. Αιτωλ/νίας στο Μεσολόγγι.

Η δημοπρασία θα γίνει με φανερή και προφορική διαδικασία (άρθρο 5 του Π.Δ. 242/96) στις 11η Μαρτίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης στις 10:00 π.μ στην αίθουσα Συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. στην Πάτρα.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των: 200,00€/μήνα και η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε δέκα (10) έτη.

Δεκτοί για συμμετοχή στη δημοπρασία γίνονται μόνον όσοι καταθέσουν εγγυητική επιστολή ποσού 3.000,00€. στην επιτροπή διαγωνισμού, πριν την υποβολή της προσφοράς.

Οι συμμετέχοντες για να γίνουν δεκτοί στο Διαγωνισμό πρέπει να τηρούν τους όρους συμμετοχής και να υποβάλλουν στην Οικονομική Επιτροπή τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος.
  • Εγγύηση συμμετοχής σύμφωνα µε τα οριζόμενα στην οικεία διακήρυξη.
  • Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας του συμμετέχοντος καθώς και του εγγυητή.
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση του χώρου που πρόκειται να εκμισθωθεί, των όρων της παρούσης διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Κατάθεση δικαιολογητικών συμμετοχής έως 11/03/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. το αργότερο.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και περισσότερες πληροφορίες δίδονται από την Π.Ε. Αιτωλ/νίας, Διοικητήριο, Δ/νση Διοικητικού - Οικονμικού, Τμήμα Προμηθειών – 1ος όροφος, 31 γραφείο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλέφωνα 2631361218.

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 06 Μάρτιος 2020 10:08