Δευτέρα, 04 Ιουλίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 03 Απρίλιος 2020 09:52

Ανάκληση Δημοπρασίας Μίσθωσης Κυλικειου

Ανακαλούμε την αρ.61145/776τ.τ/3-3-2020 Περίληψη Διακήρυξης που αφορά την διενέργεια Πλειοδοτικής φανερής & Προφορικής Δημοπρασίας για την εκμίσθωση και εκμετάλλευση του κυλικείου της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας στο Κτίριο Διοικητηρίου της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας στο Μεσολόγγι λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν από την εξάπλωση της νόσου του Κορωνοΐου COVID-19 και τα οριζόμενα στην από 22-03-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ986/τ.Β΄).

Η ανωτέρω Δημοπρασία θα διεξαχθεί σε ημερομηνία και τόπο που θα ορισθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε..

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 03 Απρίλιος 2020 15:06