Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 02 Απρίλιος 2020 12:03

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας της πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια τριάντα (30) αδειών ανανέωσης 3ετους διάρκειας του αντιβιοτικού «Trendmicro Worry Free business Security

Παράταση της καταληκτικής  ημερομηνίας της πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια τριάντα (30) αδειών ανανέωσης 3ετους διάρκειας του αντιβιοτικού «Trendmicro Worry Free business Security» για τις Υπηρεσίες της ΠΔΕ, συνολικής δαπάνης ποσού 1.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 02 Απρίλιος 2020 12:43