Σάββατο, 19 Ιουνίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 08 Απρίλιος 2020 09:06

Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μελανιών εκτυπωτών, φωτοτυπικών μηχανημάτων & συσκευών τηλεομοιοτυπίας για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε.Hλείας της ΠΔΕ και τις Δ/νσεις Α/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ν.Ηλείας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με τίτλο «Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μελανιών εκτυπωτών, φωτοτυπικών μηχανημάτων & συσκευών τηλεομοιοτυπίας για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και τις Δ/νσεις Α/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης ΠΕ Ηλείας, για το έτος 2020, συνολικού προϋπολογισμού έως 85.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 08 Απρίλιος 2020 15:45