Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 15 Απρίλιος 2020 10:17

Εκδόθηκε η διακήρυξη για την ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στο πλαίσιο του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς για τα έτη 2020-2021-2022 στην ΠΕ Αιτωλ/νίας

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Γεν. Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας - Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού / Τμήμα Προμηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νιας διενεργεί Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την ανάθεση υλοποίησης του έργου  «Ανάδειξη Εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς για τα έτη 2020-2021-2022 στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλ/νιας»


Κώδικος CPV 77100000-1
Το έργο αφορά το δολωματικό ψεκασμό 2.641.394 ελαιοδέντρων και χωρίζεται σε οκτώ (9) τομείς.
Προσφορές υποβάλλονται, για έναν ή περισσότερους ή για όλους τους τομείς του διαγωνισμού
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 712.654,56 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (805.299,65 ευρώ με το Φ.Π.Α.13%), και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλ/νίας και συγκεκριμένα τον 02.295/0879.01.1234
Κάθε προσφορά θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Οι εγγυήσεις συμμετοχής είναι 1% επί του προϋπολογισμού, χωρίς το ΦΠΑ.
Η διάρκεια του έργου είναι από την υπογραφή της Σύμβασης έως την 15-11-2022 και αφορά τρεις ελαιοκομικές περιόδους.
Δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Χρόνος ισχύος των προσφορών 180 ημερολογιακές ημέρες.
Ημερομηνία αποστολής στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την 08/04/2020, με αριθμό αναφοράς 2020/S 072-171987.
Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο την 16/04/2020
Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  www.pde.gov.gr – προκηρύξεις.
Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων  στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο/χους σύμφωνα με το αρθρ. 4 του Ν. 3548/2007 όπως συμπληρώθηκε με το αρθρ. 46 του Ν.  3801/2009 (ΦΕΚ 163Α).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ΄ αριθμ. 56902/215/19.05.2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1924/Β/02-06-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.                          (Α/Α/ Συστήματος : 90913) στις παρακάτω ημερομηνίες:
Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ  14/04/2020.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών την 17/04/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 11/05/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών την  15/05/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ..
Αντίγραφα της διακήρυξης διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στις διευθύνσεις www.promitheus.gov.gr  και www.pde.gov.gr. Κάθε σχετική πληροφορία θα παρέχεται από την αναθέτουσα αρχή, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από 8.30 π.μ. έως 14.30 μ.μ. στο τηλέφωνο 2631361664
                                                                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   
                                                                                                           ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΔΕ                                                                                                             ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 15 Απρίλιος 2020 15:57