Τρίτη, 09 Αυγούστου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 14 Μάιος 2020 17:35

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια πέντε (5) φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών, ποσού έως 3.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεση κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και επιλογ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια πέντε (5) φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών, ποσού έως 3.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεση κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της τιμής.

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 15 Μάιος 2020 12:31