Σάββατο, 18 Σεπτεμβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 19 Μάιος 2020 11:31

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης διεθνούς διαδικτυακού συνεδρίου με χρήση κατάλληλης πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης στο πλαίσιο του έργου ESMARTCITY

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης διεθνούς διαδικτυακού συνεδρίου με χρήση κατάλληλης πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης στο πλαίσιο του έργου ESMARTCITY «Δημιουργώντας Ευφυέστερες Πόλεις στην περιοχή της Μεσογείου μέσω δικτυώσεων», που θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Ιουλίου 2020, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 18.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 19 Μάιος 2020 12:45