Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 19 Μάιος 2020 11:34

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τη σύνταξη πλάνου ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 23.560,00 ευρώ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τη σύνταξη πλάνου ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 23.560,00 ευρώ (€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 19 Μάιος 2020 12:46