Πέμπτη, 18 Αυγούστου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 29 Μάιος 2020 14:03

Διόρθωση επί των στοιχείων του πίνακα ελαστικών της με αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕ/125425/2477/28-05-2020 (ΑΔΑ:Ω09ΤΛ6-762) Διακήρυξης για την προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων-μηχανημάτων έργου Π.Ε. Ηλείας

Διόρθωση επί των στοιχείων του πίνακα ελαστικών της με αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕ/125425/2477/28-05-2020 (ΑΔΑ:Ω09ΤΛ6-762) Διακήρυξης για την «Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων-μηχανημάτων έργου προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 28.148,00 ευρώ   συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για τις ανάγκες της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού και της Δ/νσης Τεχνικών Έργων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Περιφερειακή Ενότητα Ηλείαςγια το έτος 2020»

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 29 Μάιος 2020 16:21