Πέμπτη, 18 Αυγούστου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 29 Μάιος 2020 10:41

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης για την τακτική συντήρηση των επιτοίχιων κλιματιστικών μονάδων (air-condition) που βρίσκονται εγκατεστημένα σε κτήρια υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας-Π.Ε. Αχαϊας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης για: α) την τακτική συντήρηση των επιτοίχιων κλιματιστικών μονάδων (air-condition) που βρίσκονται εγκατεστημένα σε κτήρια υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας-Π.Ε. Αχαϊας, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 4.5000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και β) την αποκατάσταση τυχόν βλαβών που θα εντοπιστούν κατά την συντήρηση, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 2.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (1.000,00 ευρώ για εργασίες αποκατάστασης και 1.000,00 ευρώ για ανταλλακτικά) και με κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την τακτική συντήρηση.

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 29 Μάιος 2020 16:19