Δευτέρα, 06 Ιουλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 04 Ιούνιος 2020 11:12

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία στα πλαίσια της πρωτοβουλίας ReBrainGreece: α) ενημερωτικού portal για τις σχεδιαζόμενες δράσεις και β) συνεργατική πλατφόρμα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία στα πλαίσια της πρωτοβουλίας ReBrainGreece: α) ενημερωτικού portal για τις σχεδιαζόμενες δράσεις και β) συνεργατική πλατφόρμα που θα παρέχει τη δυνατότητα για διαβούλευση μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων και άλλων οργανισμών και ιδιωτών με απώτερο στόχο τη χάραξη datadriven, ευφυών πολιτικών, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 24.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για το σύνολο των υπηρεσιών.

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 04 Ιούνιος 2020 15:24