Δευτέρα, 06 Ιουλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 04 Ιούνιος 2020 11:19

Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος κεντρικού κλιματισμού τύπου μεταβλητού όγκου ψυκτικού ρευστού (VRV) του κτιρίου «ΣΩΣΙΠΟΛΙΣ»

Ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία, κάτω των ορίων μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος κεντρικού κλιματισμού τύπου μεταβλητού όγκου ψυκτικού ρευστού (VRV) του κτιρίου “ΣΩΣΙΠΟΛΙΣ”», προϋπολογισμού: 80.600,00€ με Φ.Π.Α. και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 04 Ιούνιος 2020 15:28