Τετάρτη, 19 Μαΐου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 16 Ιούνιος 2020 10:31

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρ.διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια απαιτούμενου υλικοτεχνικού εξοπλισμού Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων» συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 141.144,65€ με Φ.Π.Α.»

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 16 Ιούνιος 2020 15:52