Πέμπτη, 01 Δεκεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 18 Ιούνιος 2020 13:59

Διευκρίνηση επί της αριθμ. πρωτ. 134500/8868/5-6-2020 διακήρυξης για την εφαρμογή ΔΣΑ για την μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας της ΠΔΕ

Στο άρθρο 2 «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΕΕΕΣ)» του Παραρτήματος Β της αριθμ. πρωτ. 134500/8868/5-6-2020 διακήρυξης για την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, τετραετούς διάρκειας, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για τα σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 & 2023-2024 αναφέρονται τα εξής:

«Για τη συμμετοχή των οικονομικών φορέων και την εγγραφή τους στο ΔΣΑ και προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 1 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής του άρθρου 1 της παρούσης, υποβάλλουν μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ:

Α) το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986, το οποίο επέχει θέση αίτησης συμμετοχής για την εγγραφή στο ΔΣΑ και

Β) πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του»

Δεδομένου ότι α) η προσκόμιση του πιστοποιητικού ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας γίνεται στο στάδιο κατακύρωσης και όχι στο στάδιο υποβολής των δικαιολογητικών συμμετοχής όπου εκεί αρκεί μόνο η Υ.Δ. του προσφέροντα ότι έχει ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα και β) ότι το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν.4412/2016, αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α'75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν διευκρινίζεται ότι:

Για τη συμμετοχή των οικονομικών φορέων και την εγγραφή τους στο ΔΣΑ απαιτείται η υποβολή μόνο του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο θα δηλώνεται η ύπαρξη στο πρόσωπο του προσφέροντα ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας και όχι η υποβολή του ίδιου του πιστοποιητικού ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας.

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 18 Ιούνιος 2020 17:01