Τρίτη, 05 Ιουλίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 03 Ιούλιος 2020 11:17

Παράταση υποβολής προσφορών για τη Διακήρυξη με αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΑ/148754/1983

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

     Η Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, Κάτω των ορίων, με Συστημικό Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 90913 με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών επισκευής και συντήρηση Εκτυπωτικών & Φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, εγκατεστημένα σε γραφεία Υπηρεσιών της Π.Ε. Αιτωλ/νίας καθώς και των Υπηρεσιών χωρικής Αρμοδιότητας Π.Ε. Αιτωλ/νίας, συνολικού προϋπολογισμού έως 84.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής.» λογω τροποποίησης πήρε νέο Συστημικό Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 90913,1. Κατόπιν της τροποποίησης αυτής

$11.       Η νέα καταληκτική ημερομηνία & ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών είναι η 08/07/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

$12.       Η νέα ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (αποσφράγιση) είναι η 14/07/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 03 Ιούλιος 2020 16:33