Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 15 Ιούλιος 2020 11:33

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδού προς Ι.Μ. Αγίας Τριάδας Ακράτας»

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προτίθεται να προβεί στη διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδού προς Ι.Μ. Αγίας Τριάδας Ακράτας», προϋπολογισμού: 130.000,00 € (με ΦΠΑ).

Το έργο θα εκτελεστεί στην Π.Ε. Αχαΐας και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 001) με τίτλο: «Βελτίωση βατότητας οδού προς Ι.Μ. Αγίας Τριάδας Ακράτας», με Κ.Α.: 2019ΕΠ00100015.

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 15 Ιούλιος 2020 13:31