Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 27 Ιούλιος 2020 13:57

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση των εργασιών συντήρησης των ανελκυστήρων της Π.Ε. Ηλείας έτους 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση των εργασιών της συντήρησης των ανελκυστήρων του Διοικητηρίου και της Δ/νσης Μεταφορών-Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, έτους 2020, με διάρκεια ένα (1) έτος από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 7.812,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής στο σύνολο των εργασιών.

 

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 27 Ιούλιος 2020 15:04