Σάββατο, 18 Σεπτεμβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 31 Αύγουστος 2020 13:09

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ»

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διά της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας , προτίθεται να προβεί στη διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» με προϋπολογισμό έργου: 50.000,00€ με Φ.Π.Α. (ΣΑΕΠ001 με κωδικό 2018ΕΠ00100007).

Με την υπ’ αριθμ. 51440/22.05.2020 (ΑΔΑ: 6Κ5Ρ46ΜΤΛΡ-Σ0Η) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, εγκρίθηκε η ένταξη του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ», στο Π.Δ.Ε. ως υποέργο του ενταγμένου στην Σ.Α.Ε.Π.001 έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ¨ΝΤΑΣΚΑ¨ ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ», με κωδικό 2018ΕΠ00100007.

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 31 Αύγουστος 2020 21:56