Τρίτη, 04 Οκτωβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 10 Σεπτέμβριος 2020 10:35

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών εφαρμογής προγράμματος υγειονομικών εφαρμογών Απεντόμωσης Μυοκτονίας των χώρων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, έτους 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών εφαρμογής προγράμματος υγειονομικών εφαρμογών Απεντόμωσης Μυοκτονίας των χώρων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, έτους 2020, με διάρκεια ένα (1) έτος από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 6.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής στο σύνολο των εργασιών.

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 10 Σεπτέμβριος 2020 13:50