Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2023
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 29 Σεπτέμβριος 2020 11:55

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου TAGs

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση των κάτωθι υπηρεσιών στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου TAGs «Υπηρεσίες τεχνολογικής και επιχειρηματικής καινοτομίας για την τόνωση των τοπικών οικοσυστημάτων γεωργικών τροφίμων και για τη στήριξη διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ Ομάδων τοπικής δράσης»:

1) Διοργάνωση: A) Συνάντησης εργασίας (Workshop) και B) Συνάντηση εταίρων του έργου (Project meeting) με χρήση κατάλληλης πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης στο πλαίσιο του έργου TAGs που θα πραγματοποιηθεί μέσα στο χρονικό από 1/10/2020 – 10/11/2020, δαπάνης μέχρι του ποσού των 2.000,00 + 500,00 ευρώ αντίστοιχα, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και

2) Τελική έκθεση σχετικά με την επιτυχία του έργου TAGs, ποσού 1.700 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για το σύνολο των υπηρεσιών κάθε τμήματος.

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 29 Σεπτέμβριος 2020 14:20