Τρίτη, 24 Μαΐου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 08 Οκτώβριος 2020 12:14

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης σε εξωτερικό συνεργάτη για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και επιστημονικής υποστήριξης του έργου INNOXENIA

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης ανάθεσης σε εξωτερικό συνεργάτη για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και επιστημονικής υποστήριξης του έργου INNOXENIA – Καινοτομία στον Τουρισμό στην Μακροπεριφέρεια Αδριατικής – Ιονίου συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων (4.000,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά.

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 08 Οκτώβριος 2020 16:09