Δευτέρα, 04 Ιουλίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 15 Οκτώβριος 2020 12:42

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης, πριν τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού για το υποέργο με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2020-2022»

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού για το υποέργο με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2020-2022» του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Π.Δ.Ε.» με κωδικό2 020ΕΠ50100008 με προϋπολογισμού υποέργου: 4.330.000,00 €.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προτίθεται να προβεί στη διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμούμέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του υποέργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2020-2022» του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Π.Δ.Ε.» με κωδικό 2020ΕΠ50100008 με προϋπολογισμού υποέργου: 4.330.000,00 €.

Το έργο θα εκτελεστεί στην Π.Ε. Αχαΐας και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Π.Δ.Ε. ΣΑΕΠ 501 στην οποία εντάχθηκε με την 53168/27.05.2020. (ΑΔΑ: ΩΛ9Π46ΜΤΛΡ-ΗΕΡ) απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης και αποτελεί υποέργο του αναγραφόμενου με κωδικό 2020ΕΠ50100008 έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Π.Δ.Ε.».

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 15 Οκτώβριος 2020 13:18