Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 21 Οκτώβριος 2020 12:36

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στα πλαίσια υλοποίησης των Πακέτων Εργασίας 3 & 5 του έργου «AUTHENTIC-OLIVE-NET»

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στα πλαίσια υλοποίησης των Πακέτων Εργασίας 3 & 5 του έργου με τίτλο: “Certification of Authenticity and Development of a Promotion Network olive products in the acrossborder GREECE - ITALYarea” «AUTHENTIC-OLIVE-NET», συνολικής δαπάνης έως του ποσού των 28.100,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 29 Οκτώβριος 2020 11:52