Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 22 Οκτώβριος 2020 12:35

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης στο πλαίσιο του έργου INCUBA

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης σε εξωτερικό συνεργάτη για την παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης και συναφών υπηρεσιών για τις ανάγκες του Ευρωπαϊκού Έργου INCUBA – Διασυνοριακές Αγροδιατροφικές Θερμοκοιτίδες, του Διακρατικού Προγράμματος Interreg V/A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 4.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά.

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 22 Οκτώβριος 2020 15:59