//
Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 22 Δεκέμβριος 2020 08:56

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης από τους προσωρινούς αναδόχους της 1ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών, τετραετούς διάρκειας, της Π. Ε. Ηλείας

Έγκριση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης από τους προσωρινούς αναδόχους της 1ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών στα πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, τετραετούς διάρκειας, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το σχολικό έτος 2020-2021, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 4.073.306,60 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 22 Δεκέμβριος 2020 15:19