//
Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 18 Δεκέμβριος 2020 13:33

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη υπηρεσιών για τη διαμόρφωση και υλοποίηση ενός Media Plan για τηλεοπτικούς σταθμούς εντός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη υπηρεσιών για τη διαμόρφωση και υλοποίηση ενός Media Plan για τηλεοπτικούς σταθμούς εντός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν και ενημερωθούν οι πολίτες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ως προς τις δράσεις τουριστικής προβολής που υλοποιήθηκαν από την Περιφερειακή Αρχή κατά το έτος 2020 και ως προς τη συμβολή της τουριστικής ανάπτυξης στην τοπική οικονομία, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 20.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για το σύνολο των υπηρεσιών.

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 18 Δεκέμβριος 2020 15:53