Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 12 Απρίλιος 2021 08:20

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών για τη διενέργεια ενεργειακού ελέγχου στα Διοικητήρια της ΠΔΕ (Πύργου και Μεσολογγίου)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών για τη διενέργεια ενεργειακού ελέγχου στα Διοικητήρια της ΠΔΕ (Πύργου και Μεσολογγίου), μέχρι του ποσού των 15.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 12 Απρίλιος 2021 14:41