Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 20 Απρίλιος 2021 08:26

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης ετήσιας συντήρησης των κλιματιστικών μονάδων των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης ετήσιας συντήρησης των κλιματιστικών μονάδων των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας στο Διοικητήριο Πύργου, της Διεύθυνσης Μεταφορών-Επικοινωνιών, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και των Περιφερειακών Υπηρεσιών, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 5.803,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής στο σύνολο των εργασιών.

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 20 Απρίλιος 2021 08:43