Δευτέρα, 04 Ιουλίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 24 Αύγουστος 2021 08:32

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των οικονομικών προσφορών της 6ης πρόσκλησης της Π.Ε. Αχαΐας για το σχολικό έτος 2021-2022

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των οικονομικών προσφορών της 6ης πρόσκλησης της Π.Ε Αχαΐας για την υποβολή οικονομικών προσφορών στα πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, τετραετούς διάρκειας, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το σχολικό έτος 2021-2022, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 8.781.490,64 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. μέχρι και την 10/09/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 23:59. (Α.Α συστήματος: 136005).

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 24 Αύγουστος 2021 16:24