//
Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 07 Σεπτέμβριος 2021 09:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια μιας κινητής μονάδας αιμοδοσίας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια μιας κινητής μονάδας αιμοδοσίας για τις ανάγκες της Π.Ε. Ηλείας, προϋπολογισθείσας δαπάνης 85.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 07 Σεπτέμβριος 2021 11:51