//
Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 28 Σεπτέμβριος 2021 09:43

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς Α) εγγράφων και δεμάτων σε έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ηλείας συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 3.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και Β) δειγμάτων βιολογικού υλικού από τις σφαγειοτεχνικές εγκαταστάσεις του Νομού για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε. Ηλείας συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 2.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για ένα έτος από την υπογραφή της, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο των υπηρεσιών του κάθε τμήματος.

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 28 Σεπτέμβριος 2021 16:33