//
Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 28 Σεπτέμβριος 2021 12:12

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής οικονομικών προσφορών της υπ΄αριθ. 264114/14548/22-09-2021 (ΑΔΑΜ 21PROC009245957) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση κεντρικού UPS και ασφαλούς ηλεκτρολογικής εγκα/σης

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 28 Σεπτέμβριος 2021 16:33