Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2023
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 01 Νοέμβριος 2021 20:38

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατασκευή και δημιουργία ιστοτόπου ιστοσελίδας, υποστήριξη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Region of Western Greece

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατασκευή και δημιουργία ιστοτόπου ιστοσελίδας, υποστήριξη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Region of Western Greece συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 6.600,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.