//
Τρίτη, 07 Δεκεμβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 19 Νοέμβριος 2021 12:45

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποβολής Προσφοράς

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

«Υπηρεσίες παροχής συμβούλου για την προετοιμασία και ωρίμανση του φακέλου δημοπράτησης του έργου «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ Δ.Ε. ΑΚΡΑΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ», δαπάνης μέχρι του ποσού 36.952,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής»

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 19 Νοέμβριος 2021 16:18