Δευτέρα, 08 Αυγούστου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 17 Μάιος 2022 12:20

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

«Επαναληπτική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια 500 τόνων αντιπαγετικού αλατιού για τις εργασίες αποχιονισμού και αποπαγοποίησης του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε Ηλείας, μέχρι του ποσού των 25.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής»

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 17 Μάιος 2022 17:46