Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 05 Ιούλιος 2022 11:28

Οριοθέτηση ποταμού Ινάχου στην Π.Ε. Αιτωλ/νίας

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος δια της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανιας προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, για την ανάθεση της μελέτης με θεμα: ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΤΑΜΟΥ ΙΝΑΧΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» με προεκτιμωμενη αμοιβή 221.764,82 χωρίς ΦΠΑ και με στρογυλευση 275.000,00 με ΦΠΑ που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της διακήρυξης της μελέτης που εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 669/2022 απόφαση της Οικονομικής   Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: ΨΛΧΩ7Λ6-Λ53). Η διακήρυξη της μελέτης έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), πρότυπο του παραρτήματος Β, όπως εγκρίθηκε και αναπροσαρμόστηκε μέχρι σήμερα από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), καθώς και τις νομοθετικές τροποποιήσεις που επήλθαν στο Ν.4412/2016, ενώ το κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Πράσινο Ταμείο (With the contribution of the LIFE Programme of the European Union and the Green Fund) μέσω ΠΔΕ ΜΕ ΣΑΕ 075/2 (2019ΣΕ0752000).

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 05 Ιούλιος 2022 16:16