Πέμπτη, 01 Δεκεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 19 Σεπτέμβριος 2022 09:55

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 18.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 20 Σεπτέμβριος 2022 16:05