Πέμπτη, 01 Δεκεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 20 Σεπτέμβριος 2022 09:17

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

«Επαναληπτική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 3.300,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για τις Υπηρεσίες της Π.Ε. Ηλείας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής ανά τμήμα»

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 20 Σεπτέμβριος 2022 16:07