Τρίτη, 04 Οκτωβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 21 Σεπτέμβριος 2022 12:12

Ανάρτηση οριστικών αποτελεσμάτων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (237603/3863/05-08-2022) στα πλαίσια του έργου «LIFE-IP AdaptInGR»

Επισυνάπτεται ο οριστικός πίνακας βαθμολογίας των υποψηφίων της θέσης Κ1 για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνεργάτη/ιδα κατόπιν της υπ' αριθ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/237603/3863/05-08-2022 (ΑΔΑ: 9ΑΠ37Λ6-Ξ3Θ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα - Boosting the implementation of adaptation policy across Greece - LIFE-IP AdaptInGR» με κωδικό Έργου:LIFE17 IPC/GR/000006, που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 21 Σεπτέμβριος 2022 15:23