Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 22 Νοέμβριος 2022 12:52

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την Παροχή Υπηρεσιών «Πληροφόρησης, Δημοσιότητας και Εκπόνησης Μελέτης Αποτίμησης της επίδρασης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 20214-2020 στις τρείς Περιφερειακές Ενότητες ΠΔΕ

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 22 Νοέμβριος 2022 15:26