Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 22 Νοέμβριος 2022 12:11

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου-παροχής υπηρεσιών με διαπιστευμένο εργαστήριο, για τη διενέργεια μικροβιολογικών και φυσικοχημικών αναλύσεων ελέγχου υδάτων της Π.Ε. Ηλείας για τα έτη 2023 & 2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου-παροχής υπηρεσιών με διαπιστευμένο εργαστήριο, για την διενέργεια μικροβιολογικών και φυσικοχημικών αναλύσεων ελέγχου υδάτων (νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, εμφιαλωμένων, υδάτων κολύμβησης και ανίχνευσης legionella από συστήματα, επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, εσωτερικών και παράκτιων) της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, για τα έτη 2023 και 2024, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 30.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά τμήμα.

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 22 Νοέμβριος 2022 15:26