Τετάρτη, 19 Μαΐου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 21 Αύγουστος 2013 13:31

Διακήρυξη διεθνή ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για το Υποέργο 1 Ανάπτυξη αποθήκης δεδομένων (Data Warehouse) της ΠΔΕ

Διακήρυξη διεθνή ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για το Υποέργο 1 «Ανάπτυξη αποθήκης δεδομένων (Data Warehouse) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ηλεκτρονικές υπηρεσίες προγραμματισμού και ανάλυσης της περιφερειακής στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη» της ομώνυμης Πράξης

Αριθμός Διακήρυξης 223312/741

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕ) σύμφωνα με την απόφαση 696/2013 της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ, προκηρύσσει διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για το Υποέργο 1 «Ανάπτυξη αποθήκης δεδομένων (Data Warehouse) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ηλεκτρονικές υπηρεσίες προγραμματισμού και ανάλυσης της περιφερειακής στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη» της ομώνυμης Πράξης  με κωδικό ΟΠΣ: 369384. Το Υποέργο 1 υλοποιείται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (κοινοτική συνδρομή) και από Εθνικούς Πόρους (εθνική συμμετοχή).

Αντικείμενο του Υποέργου είναι η ανάπτυξη Αποθήκης Δεδομένων (Data Warehouse) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕ). Το σύστημα που θα αναπτυχθεί θα παρέχει υπηρεσίες στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της ΠΔΕ καθώς και τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών σε τρίτους, εκτός της ΠΔΕ, φορείς και χρήστες. Αποστολή της Αποθήκης Δεδομένων είναι η υποστήριξη της διαδικασίας εφαρμογής και παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Αιρετής Περιφέρειας (στο πλαίσιο της Υπουργικής Απόφασης με ΑΠ 74754/ 30-10-2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.) και η τεκμηρίωση πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης, με δεδομένα και πληροφορίες που παράγονται από τα υφιστάμενα, διαδραστικά συστήματα και βάσεις δεδομένων που διαθέτει και ενημερώνει η ΠΔΕ. Ενσωματώνει δυναμικά εργαλεία παραγωγής αναφορών που είναι χρήσιμα για το στρατηγικό σχεδιασμό και προγραμματισμό της ΠΔΕ. Η Αποθήκη Δεδομένων εξασφαλίζει τη βασική αρχιτεκτονική και τη διάθεση σχετικών υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ευφυΐας, καθώς και τα αναγκαία εργαλεία και τη σχετική λειτουργικότητα για τη διάθεση των υπηρεσιών αυτών. Επίσης εξυπηρετεί τις αρχές της διαφάνειας και της λογοδοσίας στα πλαίσια των νέων αρμοδιοτήτων των αιρετών Περιφερειών.

Οι στόχοι του Υποέργου είναι:

 • Η Παρακολούθηση της Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού της ΠΔΕ
 • Η Συγκέντρωση και Αξιοποίηση Επιχειρησιακών Πληροφοριών
 • Η Διασφάλιση της Ποιότητας των δεδομένων
 • Η Μείωση Κόστους – Χρησιμότητα της επένδυσης
 • Η Διαφάνεια και Λογοδοσία

Συνοπτικά ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να παρέχει μια ολοκληρωμένη λύση Αποθήκης Δεδομένων (ΑΔ), η οποία θα αποτελείται από τα ακόλουθα υποσυστήματα και υπηρεσίες:

 • Τον εξοπλισμό, το λογισμικό λειτουργικών συστημάτων και τα λογισμικά ανάπτυξης της ΑΔ
 • Τη μελέτη και το σχεδιασμό του λογικού μοντέλου δεδομένων της ΑΔ
 • Τις Εφαρμογές και τα Συστήματα Εισαγωγής, Πιστοποίησης και Ελέγχου Δεδομένων
 • Την εφαρμογή ηλεκτρονικής παρακολούθησης αναπτυξιακών έργων και δράσεων από φορείς της Δυτικής Ελλάδας, όπως τα Επιμελητήρια και οι Δήμοι
 • Διαδικτυακές Υπηρεσίες Διασύνδεσης - Αποστολής Δεδομένων
 • Υποσύστημα Ανάλυσης Δεδομένων
 • Υποσύστημα Δημιουργίας αναφορών
 • Υποσύστημα για την αποτύπωση της στρατηγικής που ακολουθεί η περιφέρεια σε δυναμικά διαγράμματα (χάρτες στρατηγικής)
 • Υποσύστημα Παρακολούθησης Οικονομικής Πολιτικής, Προϋπολογισμού και Προγραμματισμού
 • Υποσύστημα Αναζήτησης
 • Διαδικτυακή Πύλη
 • Εξοπλισμό και λογισμικό για την πολυκαναλική και διαβαθμισμένη διάχυση πληροφοριών
 • Την υποστήριξη λειτουργίας της ΑΔ (helpdesk για όλα τα επίπεδα των χρηστών)
 • Την εγγύηση καλής λειτουργίας
 • Την εκπαίδευση χρηστών

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 855.900,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (695.853,66 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23%).

Χρονική διάρκεια έργου: 16 Μήνες

Κριτήριο αξιολόγησης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στη διακήρυξη)

Χρόνος Υποβολής Προσφορών: Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 11.00 π.μ.

Χρόνος Αποσφράγισης Προσφορών: Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 11.30 π.μ.

Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας – Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Τμήμα Υποστήριξης Περιφερειακών Συστημάτων, Πανεπιστημίου 254 (κτίριο Β), Τ.Κ. 26443, Πάτρα, και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυμεταφορική (courier). Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται μέσω του Διαδικτύου στη διεύθυνση http://www.pde.gov.gr/gr/enimerosi/prokirukseis.html και σε ηλεκτρονική μορφή (Πληροφορίες: Αναστασία Δημογεροντάκη, τηλ.: +302613613129, fax: +302610490169, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ).

Οι παραλήπτες της διακήρυξης μέσω του διαδικτυακού τόπου θα πρέπει κατά την παραλαβή της, να μεταφορτώσουν από την ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση και να συμπληρώσουν το σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο (Φόρμα Παραλαβής Διακήρυξης) με τα στοιχεία τους, έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινίσεις επ' αυτής.

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης μέχρι και την 01/10/2013. Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος, σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη Διακήρυξη, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των Προσφορών.

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 21 Αύγουστος 2013 13:55