Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2018
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 21 Σεπτέμβριος 2017 10:50

Διακήρυξη 3η Διαπραγμάτευση της Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3η Διαπραγμάτευση της Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ στο πλαίσιο εφαρμογής δυναμικού συστήματος αγορών (ΔΣΑ) του αρ. 27 του ΠΔ. 60/2007, με βάση τις διατάξεις της Παρ 10, Αρθρ 6 του Ν.4412, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικών σχολείων αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας για το σχολικό έτος 2017-2018 συνολικού προϋπολογισμού, μέχρι του ποσού των 189.388 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών 21/09/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 26/09/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών 29/09/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 21 Σεπτέμβριος 2017 12:29