Κυριακή, 22 Ιουλίου 2018
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 05 Δεκέμβριος 2017 08:39

Διακήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων ευθύνης της ΠΕ Ηλείας, σε Πύργο και Αμαλιάδα

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΙΑΚΗ ΠΥΛΗ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr

του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

05/12/2017

Ημέρα Τρίτη

05/12/2017, ημέρα Τρίτη

Ώρα: 15:00

02/01/2018, ημέρα Τρίτη

Ώρα: 15:00

08/01/2018, ημέρα Δευτέρα

Ώρα: 10:00 π.μ.

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 05 Δεκέμβριος 2017 14:29