Κυριακή, 22 Ιουλίου 2018
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 05 Δεκέμβριος 2017 13:46

Προμήθεια καυσίμων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας 2018

 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  - Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ αναρτά την: «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ -ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ (CPV: 09132100-4), ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (CPV: 09134100-8), ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (CPV: 09135100-5),-ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ , ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (CPV: 24951100-6), ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 255.000,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%».

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 25η Δεκεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 22:00.

Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 29η Δεκεμβρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ.

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 05 Δεκέμβριος 2017 14:24