Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 13 Φεβρουάριος 2018 16:02

Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για τη μεταφορά μαθητών ΠΣ Ηλείας Σχολικού Έτους 2017-2018

Πρόσκληση για συμμετοχή σε διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευσης προκήρυξης, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης , χωρικής αρμοδιότητας, Π.Ε. Ηλείας για το σχολικό έτος 2017-2018 , συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης μέχρι του ποσού των 67.805,25 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159 / τ.Α΄/ 06-09-2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Τ.Α΄/08-08-2016) με διάρκεια των συμβάσεων όχι πέραν της 30.06.2018, κατ' εξαίρεση των κειμένων διατάξεων περί έγκρισης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 16/02/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών: 16/02/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 14 Φεβρουάριος 2018 13:48