Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2018
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 16 Μάρτιος 2018 11:47

Πρόσκληση σε νέα διαπραγμάτευση για τη μεταφορά μαθητών ΠΕ Ηλείας σχολικού έτους 2017-2018

Πρόσκληση για συμμετοχή σε νέα διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευσης προκήρυξης, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας, Π.Ε. Ηλείας για το σχολικό έτος 2017-2018, (κολυμβητήρια και νέα δρομολόγια) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης μέχρι του ποσού των 74.171,70 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159 / τ.Α΄/ 06-09-2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Τ.Α΄/08-08-2016) με διάρκεια των συμβάσεων όχι πέραν της 30.06.2018, κατ' εξαίρεση των κειμένων διατάξεων περί έγκρισης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 21/03/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ.

Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών: 21/03/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 μ.μ.

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 16 Μάρτιος 2018 12:36