Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 02 Απρίλιος 2018 10:00

Διακήρυξη ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών: Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς στην ΠΔΕ - ΠΕ Ηλείας για το έτος 2018

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΙΑΚΗ ΠΥΛΗ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr

του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. με συστημικό αριθμό 56021

02 /04/2018

Ημέρα Δευτέρα

 

03/04/2018, ημέρα Τρίτη

Ώρα: 09:00 π.μ.

30/04/2018,

ημέρα Δευτέρα

Ώρα: 15:00

04/05/2018, ημέρα Παρασκευή

Ώρα: 09:00 π.μ.

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 02 Απρίλιος 2018 17:57